T.C.
GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Tarafından Gelibolu İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin Köy İçi Yollarına Kilitli Beton Parke Taş   Temini ve Döşenmesi (Nakliye ve Kotuna Getirilmesi Dahil) Yapım İşi K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.
 
1-  İdarenin
         a) Adresi: Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
         b) Telefon ve faks numarası: : 286 566 26 36 - 286 566 10 43
         c) Elektronik posta adresi (varsa): Gelibolu@icisleri.gov.tr
2- İhale Konusu Hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı: Çanakkale İli, Gelibolu İlçesine Bağlı Muhtelif Köylerin  Köy İçi Yollarına 23.500 m² 8 cm Yüksekliğinde Normal çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taş Döşenmesi (Nakliyesi ve Kotuna Getirilmesi Dahil) İşi.
 
   b) Yapılacağı yer: Adilhan, Çokal, Demirtepe, Kavaklıtepe, Koruköy, Ocaklı, Süleymaniye, Sütlüce, Tayfur, Yeniköy, Yülüce Köyleri  Gelibolu/ÇANAKKALE
  c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
   d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.
    b) Tarihi ve saati: 15/05/2017  - Pazartesi günü saat 14:30
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.3 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12.maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına dair taahhütname.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair taahhütname.
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği veya %50 ’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen iş veya işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.2. İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel taahhütnamesi.
Yüklenicinin bu iş için işyerinde aşağıda belirtilen teknik personeli bulundurması gerekmektedir.
Adet      Pozisyonu                          Mesleki Ünvanı                                    Mesleki Özellikleri
 

   1       Şantiye Şefi           İnşaat Mühendisi veya Mimar             En az 3 yıl deneyimli
 
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.  Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan 5. Grup İşleri: Karayolu işleri ( alt yapı+ üst yapı) grubu işler sayılacaktır.
5- İhale dokümanı Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve aynı adresten 250,00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.
İhale dökümanı Gelibolu.gov.tr  adresinde de görülebilir.
 6- Teklifler 15/05/2017 tarih ve saat 14:30'a kadar Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvelinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Gelibolu Şubesi: TR51 0001 0000 7611 4501 9950 02 )
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
10-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Diğer hususlar:
NOT:1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
2-Vekâleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.
3-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38’nci ve 39 maddelerinin 2’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesi istenebilir.
4- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. Keyfiyet ilan olunur.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              GELİBOLU İLÇESİ VE KÖYLERİNE
                                                                                                                                                                                                                                                                   HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
İDARİ ŞARTNAME İÇİN TIKLAYINIZ.
SÖZLEŞME TASARISI İÇİN TIKLAYINIZ.